62 loại tà kiến là gì ?

Tất cả những loại tà kiến này không phù hợp với chính pháp và cản trở việc đạt được giác ngộ và giải thoát trong đạo Phật. Để tiến triển trên con đường tu học, cần phải nhận ra và khắc phục những quan điểm sai lầm này.
62 loại tà kiến là gì
62 loại tà kiến là gì

Trong đạo Phật, 62 loại tà kiến (Sanskrit: Wrong Views) là những quan điểm sai lầm về thực tế và luân hồi. Chúng là các quan điểm không tương ứng với chính pháp và có thể gây hại và gây phụ thuộc tinh thần cho người tu hành. Dưới đây là một số ví dụ về các loại tà kiến:

Tà kiến về tồn tại và không tồn tại: Quan điểm rằng có tồn tại vĩnh viễn (ân cư) hoặc không có tồn tại chủ thể (nihilism).
Tà kiến về lợi ích như mong đợi phúc lộc từ lễ cúng và các hoạt động không cần đạo.
Tà kiến về vạn vật (eternalism): Tưởng rằng mọi vật đều có tồn tại vĩnh viễn và không thay đổi.
Tà kiến về tại hạnh: Gắn bó quá mức với thoả mãn tạm thời và tưởng rằng sự tồn tại trọn vẹn chỉ có thể đạt được qua thể chất và tài sản vật chất.
Tà kiến về cái tôi: Quan điểm rằng có một cá nhân cố định, bất biến và độc lập, tách rời khỏi các yếu tố tác động và sự thay đổi của thế giới.
Tà kiến về luân hồi và giải thoát: Quan điểm rằng luân hồi không tồn tại và không cần giải thoát khỏi sự khổ đau của sự sinh tử.
Tất cả những loại tà kiến này không phù hợp với chính pháp và cản trở việc đạt được giác ngộ và giải thoát trong đạo Phật. Để tiến triển trên con đường tu học, cần phải nhận ra và khắc phục những quan điểm sai lầm này.

BÀI ĐỌC NHIỀU