Tại sao không thờ Tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi làm sơ Tổ?

Trong đạo Phật, không thờ Tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi (Sanskrit: Maitreya Bodhisattva) làm sơ Tổ bởi vì Maitreya Bodhisattva vẫn đang trong tình trạng hiện nhân (chưa nhập Niết Bàn).
Tại sao không thờ Tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi làm sơ Tổ?
Tại sao không thờ Tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi làm sơ Tổ?

Trong đạo Phật, không thờ Tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi (Sanskrit: Maitreya Bodhisattva) làm sơ Tổ bởi vì Maitreya Bodhisattva vẫn đang trong tình trạng hiện nhân (chưa nhập Niết Bàn). Sơ Tổ (Sanskrit: Shakyamuni Buddha) là nhà sáng lập của đạo Phật, người đã đạt giác ngộ và hoàn thiện lòng từ bi để truyền bá chánh pháp. Vì vậy, thờ Tổ Shakyamuni là một truyền thống trong đạo Phật.

Theo truyền thống Phật giáo, Tỳ Ni Đa Lưu Chi sẽ trở thành Phật trong tương lai, khi sống ở một thời kỳ sau khi chánh pháp của Tổ Shakyamuni đã tàn. Khi Maitreya Bodhisattva trở thành Phật, người ta dự đoán rằng ông sẽ được thờ phượng và tôn kính như một Phật và trở thành sơ Tổ cho một chu kỳ mới của đạo Phật.
Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại, người ta vẫn thờ và tôn kính Tổ Shakyamuni làm sơ Tổ, vì ông là người đã giảng dạy chánh pháp và dẫn đường cho những người tu hành trên con đường đạt giác ngộ. Thành kính thờ phượng và tu hành theo lời dạy của Tổ Shakyamuni là cách để chúng ta tiếp tục truyền thống và hưởng ứng được những lợi ích từ chánh pháp mà ông đã truyền bá.

BÀI ĐỌC NHIỀU :

Nghi thức quá đường là gì ?