Tu la là gì?

Tu la là gì? Tu La là một thuật ngữ phổ biến trong Phật giáo, đã được sử dụng trong các bài kinh và bài giảng như một hình ảnh biểu tượng để mô tả vị trí vũ trụ và các tầng vũ trụ khác nhau trong hệ thống tư tưởng Phật giáo .
Tu la là gì?
Tu la là gì?

Tu La (ūrdhva lokadhātu) là thuật ngữ trong Phật giáo để chỉ một trong ba thế giới hay ba đời sống, xác định vị trí vũ trụ và các tầng vũ trụ khác nhau. Trong bảy thế giới của Phật giáo, Tu La là thế giới ở trên thế gian của chúng ta, phía trên các cõi hạ giới. Trong hệ thống Phật giáo Đại thừa, Tu La thuộc về cõi kết cấu của ngũ thể hệ, nơi các chư hầu Phật tác động và truyền bá pháp.

Theo quan niệm Phật giáo, Tu La là một trong ba thế giới vũ trụ bao gồm:
Hạ Thiên (Hạ Lôka): Đây là thế giới chúng ta, nơi chúng ta sinh sống và trải nghiệm cuộc sống thường ngày. Nó bao gồm các hành tinh, hệ mặt trời và các hệ hành tinh khác.
Trung Thiên (Trung Lôka): Đây là thế giới của các vị thần và thành viên của các nữ thần. Trung Thiên là vùng không gian trên Hạ Thiên và dưới Tu La. Trong trung thiên có các giới hạn tối giản, nét đẹp tự nhiên, nơi các vị thần sống.
Tu La (Ūrdhva Lôka): Đây là thế giới phía trên nhất, nằm trên cả Hạ Thiên và Trung Thiên. Tu La thuộc về cõi cõi thiên thai, nơi có các vị Phật và vị Bồ Tát sanh sống và công đức. Đây là nơi cao cả nhất trong vũ trụ, nơi phát sáng của chư Phật và lý tưởng giải thoát hoàn toàn có thể thực hiện được.
Tu La là một thuật ngữ phổ biến trong Phật giáo, đã được sử dụng trong các bài kinh và bài giảng như một hình ảnh biểu tượng để mô tả vị trí vũ trụ và các tầng vũ trụ khác nhau trong hệ thống tư tưởng Phật giáo .